Изкуството на войната

Изработване на планове
Сун-Дзъ каза:

Изкуството на войната е от жизнена важност за държавата.
То е въпрос на живот и смърт, път към сигурност или към разруха. От това
следва, че то е предмет за изучаване, който в никакъв случай не бива да се
пренебрегва.
Изкуството на войната е в зависимост от пет постоянно действащи сили, които
трябва да се вземат под внимание при оценките за условията на бойното поле.
Те са:
— Моралният закон
— Небето
— Земята
— Пълководецът

{START_COUNTER}